Regional Disaster Preparedness
Refinery fire

Bạn đã sẵn sàng?

Houston là một nơi thực sự áp dụng những ý kiến lớn trở thành sự thật. Chúng ta đương đầu trực tiếp với những thử thách chúng ta gặp phải. Nhưng chúng ta có thật sự sẵn sàng cho mọi vấn đề hay không?

Không có người nào muốn nghĩ đến các thảm họa, nhưng chúng vẫn xảy ra tại đây, cũng như ở mọi nơi trên thế giới. Điều đáng biết là chúng ta có chuẩn bị chưa, để trải qua các thảm họa này?

Are You Ready?
Quý vị đã sẵn sàng chưa? (ấn phẩm)
Một ấn phẩm về các bước phòng chống thiên tai. Tiếng Việt/Vietnamese version (398 KB).
View PDF

VIDEO

DVD Cover

Đĩa DVD 15 phút này chuẩn bị cho quý vị và gia đình mình cách đối phó và phục hồi những hư hao từ các ảnh hưởng của bất cứ thảm họa nào.

Đĩa DVD bao gồm các bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Việt và Trung Hoa. Đĩa này cũng có phụ đề trong mỗi ngôn ngữ cho người khiếm thính.

Bấm vào đây để xem video tiếng Việt.

Bấm vào đây để xin một dĩa DVD miễn phí gởi qua bưu điện.

Bạn đã sẵn sàng?
Bạn đã sẵn sàng?
Không có người nào muốn nghĩ đến các thảm họa, nhưng chúng vẫn xảy ra tại đây,cũng như ở mọi nơi trên thế giới. Điều đáng biết là chúng ta có chuẩn bị chưa, để trải qua các thảm họa này? Tiếng Việt (15:46).
Download this video in MP4 format Download this video in WMV format View this video on YouTube
Bạn đã sẵn sàng?
Bạn đã sẵn sàng?
Không có người nào muốn nghĩ đến các thảm họa, nhưng chúng vẫn xảy ra tại đây,cũng như ở mọi nơi trên thế giới. Điều đáng biết là chúng ta có chuẩn bị chưa, để trải qua các thảm họa này? Tiếng Việt với phụ đề (15:46).
Download this video in MP4 format Download this video in WMV format View this video on YouTube
Bỏ chạy. Ẩn nấp. Chiến đấu.
Bỏ chạy. Ẩn nấp. Chiến đấu.
Sống sót trong vụ bắn súng đang diễn ra. Tiếng Việt (5:55).
Download this video in MP4 format Download this video in WMV format View this video on YouTube
Bỏ chạy. Ẩn nấp. Chiến đấu.
Bỏ chạy. Ẩn nấp. Chiến đấu.
Sống sót trong vụ bắn súng đang diễn ra. Tiếng Việt với phụ đề (5:56).
Download this video in MP4 format Download this video in WMV format View this video on YouTube
Cùng nhau đối phó với thời tiết
Cùng nhau đối phó với thời tiết
Chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho người có nhu cầu hỗ trợ chức năng. Tiếng Việt với phụ đề (6:01).
View this video on YouTube
Cùng nhau đối phó với thời tiết
Cùng nhau đối phó với thời tiết
Chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho cha mẹ của trẻ em có nhu cầu hỗ trợ chức năng. Tiếng Việt với phụ đề (7:26).
View this video on YouTube

Liên kết

Trang mạng này được thiết kế để quý vị lấy thông tin từ nhiều chương trình địa phương và toàn quốc, chuẩn bị cho thảm họa khác nhau. Xin bấm các kết nối dưới đây để biết thêm thông tin.

Chỉ Dẫn Chuẩn Bị cho Bão và Thảm Họa
Houston Hide from the Wind
Houston Ẩn từ gió là một công cụ để giúp người dân địa phương ước tính nguy cơ thiệt hại gió trong một sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong một sự kiện thời tiết khắc nghiệt thực tế, dữ liệu thời tiết được nhập vào các mô hình máy tính để tạo ra dữ liệu rủi ro cho các khu vực khác nhau trong và xung quanh Houston. Khi một sự kiện thời tiết khắc nghiệt không xảy ra, dữ liệu trên trang web đến từ các cơn bão vừa qua và được sử dụng cho các mục đích ví dụ duy nhất. (Chỉ bằng tiếng Anh)
Flood Warning System
Hệ thống cảnh báo lũ cung cấp dòng và Bayou dữ liệu gage lũ suốt Harris và các quận xung quanh. Người dân có thể sử dụng thông tin này để có được thêm thông tin về nguy cơ lũ lụt trong khu vực của họ. Để xem dữ liệu đo bên ngoài của Quận Harris, chọn "ALL" trong mục "Gages by Agency" trong menu "Gage Selections" phần bên trái. (Chỉ bằng tiếng Anh)
Storm Risk Calculator
Trang web bão rủi ro Máy tính là một công cụ trực tuyến cho người dân Quận Harris để tìm hiểu về những rủi ro mà họ phải đối mặt với mối nguy hiểm từ cơn bão gây ra. Mục tiêu của công cụ này là để thông báo cho người dân về những nguy cơ của địa phương và thúc đẩy việc tuân thủ các khuyến nghị của các quan chức thành phố. Khi có một cơn bão đang hoạt động, luôn luôn làm theo các khuyến nghị của các quan chức khẩn cấp thành phố và quận. (Chỉ bằng tiếng Anh)
Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang
Ready
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ